Біотехнологія

Факультет відкриває новий напрямок 6.051401 «Біотехнологія»

В останнє десятиріччя розвиток харчової промисловості направлено на посилення конкуренції при виробництві якісних, нешкідливих, корисних для здоров'я людини харчових продуктів.

На сьогоднішній час та у найближчі часи харчова промисловість повинна працювати у соціально-економічних умовах, що швидко змінюються. Це пов’язано із підсиленням конкуренції та глобалізацією у харчовій галузі, зростанням споживчого попиту на якісні, безпечні та корисні для здоров’я, а також зручні у споживанні харчові продукти. На сьогодні ефективне залучення новітніх технологій, зокрема, біотехнології в економіку України, є завданням пріоритетного значення.

Факультет відкриває новий напрямок 6.051401 «Біотехнологія»Перед харчовим виробництвом стоїть низка завдань: збільшення обсягів виробництва продукції при зменшення енергетичних витрат; отримання якісної та безпечної харчової продукції. Для забезпечення ефективного використання біотехнологічних альтернатив у харчовій промисловості необхідно створення відповідного кадрового потенціалу кваліфікованих фахівців у сфері харчової промислової біотехнології, місцем роботи яких є харчові переробні підприємства, лабораторії контролю якості та безпеки харчової продукції та сировини, науково-дослідні та проектні установи тощо.

Для впровадження постіндустріальних технологій необхідні фахівці системного рівня, які володіють біотехнологіями та їх технологічними регламентами, можуть проектувати технологічні варіанти комплексного використання біотехнологічних процесів стосовно конкретного харчового підприємства з врахуванням промислово-комерційних аспектів.

Біотехнологія є сучасним перспективним напрямком науки та промисловості. Біотехнологія - сукупність промислових методів, що використовують живі організми, клітини, тканини і біологічні процеси для виробництва цінних продуктів.

Спеціальність «біотехнологія» включає наступні напрямки:
- Харчова біотехнологія - технологія виробництва хлібопекарських продуктів, кисломолочних продуктів, харчових дріжджів, продуктів спиртового бродіння (спирту, вина, пива, квасу);
- Технологія виробництва їстівних грибів і білково-вітамінних препаратів для тваринництва;
- Біосинтез цінних біологічно активних речовин та препаратів (вітамінів, білків, харчових добавок та ін.);
- Технологія біоконверсії органічних речовин і рослинної сировини (одержання поживних субстратів, фітогормонів, біодобрив, препаратів захисту рослин);
- Біоенергетика (виробництво біогазу);
- Екобіотехнологія (очищення стічних вод, біофільтрація та інше);
- Генетична та клітинна інженерія (мікроклонування рослин, конструювання генетично модифікованих організмів).

Факультет відкриває новий напрямок 6.051401 «Біотехнологія»Навчаючись за напрямом "Біотехнологія" на лекційних, практичних та лабораторних заняттях студенти-біотехнологи вивчають такі предмети, як основи біології, біологія клітини, біохімія, загальна та молекулярна генетика, загальна мікробіологія і вірусологія, загальна біотехнологія, нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв, устаткування біотехнологічних виробництв, молекулярна біологія і генетична інженерія, промислова мікробіологія, промислова ензимологія, біотехнологія біологічно-активних речовин і лікарських засобів, біотехнологія рослин, біотехнологія тварин та інші предмети спеціалізації.

Випускники напряму «Біотехнологія» можуть працювати на підприємствах харчової, хімічної та біотехнологічної промисловості, в інженерно-конструкторських та проектувальних організаціях, підприємствах з одержання енергії та переробки твердих та рідких відходів, закладах екологічного та санітарного нагляду, сертифікації та стандартизації, профільних органах державного управління; фахівцями з екологічної експертизи та паспортизації підприємств усіх видів діяльності. Вони вмітимуть застосовувати на виробництві новітні біотехнологічні прийоми і методи в технологіях харчових продуктів; за допомогою біотехнологічних прийомів створювати нові види продуктів, розширювати асортимент існуючих, підвищувати харчову безпеку їжі, здійснювати санітарний та екологічний моніторинг харчових підприємств і технологій; приймати конкретні технологічні рішення щодо покращення якості харчової продукції, підвищувати економічну та соціальну ефективність таких підприємств.

Після завершення навчання випускники мають можливість працевлаштування за фахом на підприємствах в різних містах України. У м. Дніпропетровськ це такі підприємства, як «Інтеркорн», «Біофабрика», АТ «Дніпрофарм», «Реагент»; у м. Дніпродзержинську перебувають такі підприємства: крохмальопаточний завод, «Віта», АТ «Ензим» (субстанції); у м. Одеса розташоване підприємство з виробництва БАК-препаратів; в м. Києв: «Біомед», «Біофарма», завод ветпрепаратів; в м. Харків: Завод харчових кислот, Дріжджовий завод; у м. Запоріжжя: «Запорожбіомед» та ін.

Крім того, виробниками біотехнологічної продукції є: біофабрики з виробництва ветеринарних препаратів, біофабрики і біолабораторії з виробництва ентомологічних препаратів і мікробіологічних засобів захисту рослин. Тобто Біотехнологія, перебуваючи на стику наук: біології, генетики, філософії, екології й ін., є синтезом таких дисциплін і спеціальностей як мікробіологія, харчові технології, процеси та апарати харчових виробництв та ін. Біотехнологія - це технологія майбутнього!